Open pdf

Algemene voorwaarden annotax B.V.

Bij het gebruik van de diensten van annotax B.V. gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Art. 1 Definities

annotax: annotax B.V., gevestigd te 4511RA Breskens, aan de Veerhaven 5, zijnde een besloten vennootschap.

annotax app: De door annotax B.V. ontwikkelde app voor de smartphone of tablet waarmee gebruiker zijn belastingaangifte kan doen.

Doelgroep: De annotax app is alleen geschikt voor gebruikers die voldaan aan onderstaande vereisten:

Gebruiker: De consument die aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet en de annotax app in gebruik neemt.

Art. 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle diensten die annotax aanbiedt.

2.2. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van gebruiker worden door annotax van de hand gewezen.

2.3. Afwijking van de Algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen annotax en gebruiker overeen zijn gekomen.

2.4. De nietigheid van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet aan.

2.5. annotax heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigingen. Deze nieuw te gelden voorwaarden zullen aan de gebruiker schriftelijk bekend worden gemaakt en de gebruiker zal deze nieuw te gelden voorwaarden eerst via de annotax app dienen te accepteren om vervolgens verder te kunnen gaan.

Art. 3 Het gebruik van de annotax app

3.1. De gebruiker dient zich na de installatie van de annotax app te registreren.

3.2. Registreren dient te gebeuren via het handmatig invoeren van het e-mailadres of via een automatische koppeling naar het facebookaccount van gebruiker.

3.3. Bij de registratie zal er door gebruiker een loginnaam en een wachtwoord worden aangemaakt. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet met anderen te worden gedeeld.

3.4. Gebruiker dient aan de hand van zijn eigen persoons- en financi€le gegevens een account aan te maken. Alle gegevens dienen door gebruiker naar waarheid ingevuld te worden. Gebruiker garandeert telkens dat die gegevens juist zijn.

3.5. annotax zal aan de hand van de door gebruiker ingevulde gegevens een financieel overzicht maken met betrekking tot de door gebruiker te betalen en ontvangen belastingen en toeslagen.

3.6. Gebruiker kan annotax toestemming geven om de belastingaangifte van de gebruiker te verzorgen en in te dienen bij de Belastingdienst.

3.7. Indien na het invullen van de gegevens blijkt dat gebruiker niet in de doelgroep van de annotax app valt zal annotax geen financieel overzicht verstrekken en geen belastingaangifte voor gebruiker doen.

3.8. Gebruiker mag de app enkel voor zichzelf gebruiken en niet voor derden.

Art. 4 Betaling

4.1. Voor het door annotax laten verzorgen van de belastingaangifte is de gebruiker een jaarlijkse, per ingediende aangifte, vergoeding verschuldigd.

4.2. In afwijking van lid 1 betaalt gebruiker enkel een vergoeding voor het laatste jaar waarover gebruiker aangifte doet. Mocht gebruiker ook nog belastingaangifte over voorgaande jaren moeten doen dan kan gebruiker dit kosteloos doen via de annotax app.

4.3. Het tarief van de vergoeding is vermeld in annotax app en op de website www.annotax.com. annotax is gerechtigd het tarief eenzijdig aan te passen.

4.4. Betaling van de vergoeding zal direct bij het verzenden van de belastingaangifte worden voldaan via het Google- of Apple account van gebruiker.

4.5. Indien een betaling wegens welke reden dan ook niet direct geschiedt of wordt geannuleerd zal de belastingaangifte niet worden verzonden.

Art. 5 (Persoons)gegevens

5.1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem ingevoerde gegevens.

5.2. annotax zal alle (persoons)gegevens van gebruiker, de Wet bescherming persoonsgegevens in acht genomen, strikt vertrouwelijk verwerken en behandelen.

5.3.annotax verplicht zich de (persoons)gegevens van gebruiker nimmer aan een derde te verstrekken dan wel een derde toegang te verlenen tot de gegevens, behoudens wettelijke verplichting tot openbaarmaking en de fiscus.

5.3. Gegevens van gebruiker zullen niet bewaard worden door annotax.

5.5. Gebruiker kan te allen tijde zijn account c.q. overeenkomst tot gebruik daarvan opzeggen. Alle nog op dat moment bekende gegevens van gebruiker zullen op dat moment worden verwijderd.

Art. 6 Aansprakelijkheid

6.1. annotax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat annotax is uitgegaan van de door gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of anderszins door het handelen of nalaten van gebruiker.

6.2. annotax wijst alle aansprakelijkheid, voor zover wettelijk aanvaardbaar, van welke aard dan ook af, waaronder, maar niet beperkt tot, de aansprakelijkheid die voortvloeit uit / ontstaat door:

- De (tijdelijke) onmogelijkheid om de annotax app te gebruiken

- Het feit dat de informatie op de annotax app of website onjuist, onvolledig of niet actueel is;

- Overmacht situaties;

- Fouten in de software van de annotax app.

6.3. annotax is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verschillen tussen de berekende teruggaaf en of toeslag en anderzijds de daadwerkelijke uitbetaling door de Belastingdienst.

6.4. annotax is niet aansprakelijk voor misbruik van de logingegevens en gaat er vanuit dat alles wat in het account gebeurt na het inloggen is voor rekening en risico van de gebruiker.

6.5. annotax is niet aansprakelijk voor door gebruiker geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

6.6. Gebruiker vrijwaart annotax tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente die is veroorzaakt doordat gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

6.7. annotax is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook.

6.8. De aansprakelijkheid van annotax is in alle gevallen beperkt tot het bedrag wat de gebruiker heeft voldaan aan annotax.

Art. 7 Klachten

Op het indienen van klachten over (de diensten van) annotax is de klachtenregeling van toepassing. De klachtenregeling is te vinden op de website www.annotax.com.

Art. 8 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij annotax partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

8.2. De geschillen in eerste aanleg zullen uitsluitend worden beslecht door de kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg waarbij voor beide partijen de mogelijkheid van beroep is voorbehouden.

8.3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich in het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.